Integritetspolicy

Minhaj Asiatisk Kulturförening

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Minhaj Asiatisk Kulturförening, org.nr. 802439-1628 (ideell förening), Paulsgatan 10 21446, Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningsändamål

Minhaj Asiatisk Kulturförening i Sverige är en förening vars ändamål är att föreningen skall arbeta för Asiatiska (österländska, primärt pakistanska) kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten samt bidra till demokrati och medmänsklighet genom kulturutbyten.  Föreningen ska främja integration genom att anordna olika föreläsningar.  Föreningen ansvar för medlemmarnas kulturella, sociala och moraliska utveckling så att medlemmarna förblir integrerade och ansvarsfulla medborgare i samhället.  Föreningen skall verka för samförstånd och samarbete med andra föreningar, myndigheter, institutioner och organisationer.  Föreningen skall främja för multikulturell och multietnicitet enhet och barn/ungdomars fritids aktiviteter så som nationella, traditionella och spirituella. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (medlemsmöten och andra evenemang), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och bidrag m.m.).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till autogiro betalning.

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till utbildning.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat fritidsförvaltning Malmö.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens andra evenemang
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Register topprep- och ledkort

Vilka delar vi personuppgifter med?

För bidrag och statligt stöd delas uppgifter med exempelvis Fritidsförvaltning, Ibn Rushd Studieförbund och Malmö kommun. Uppgifter som delas för detta syfte är t.ex. för- och efternamn, personnummer och information om din aktivitet (verksamhet, tidpunkt och lokal).

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du bidrar oss med pengar som ska användas i vår ideella projekt till exempel Qurbani.

Om du betalar med kort i vår iZettle-kortläsare eller betalningslänk så hanteras de angivna betaluppgifterna av iZettle. Om du för över pengar till vårat Bankgiro eller autogiro så hanteras betaluppgifterna av SEB bank och Fortnox. Förenings e-mejl hanteras av One.com. Inga personuppgifter ges aktivt ut av föreningen till dessa parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som är nödvändiga för föreningsadministration ska gallras 12 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Information uppgiven vid anmälan till kurser och evenemang som hålls av föreningen raderas efter kursens eller evenemangets slut om inte informationen är nödvändiga för exempelvis ansökan av bidrag, redovisning av aktivitet, rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

För att kunna bevisa för betalaren att medgivandet tecknats så måste vi alltså spara medgivandet.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du vill be oss att radera dina personuppgifter vänligen kontakta oss på ekonomi@minhaj.se eller +46 762-62 65 17.

Om du vill veta mer

Tveka inte att höra av dig till oss på ekonomi@minhaj.se eller +46 762-62 65 17 om du har några frågor om den behandling som framgår av denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter.